Mijn visie

Politiek dat is knelpunten opsporen in de maatschappij en er iets aan doen. De juiste oplossing vinden die evenwicht brengt en onze maatschappij beter maakt. Hiervoor heb je kennis van zaken nodig. En een doel. Een visie.

Mijn visie op de huidige knelpunten vindt u hieronder terug. Wil u graag iets aanvullen of opmerken ? Geef me dan langs deze pagina een seintje.


Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden

Het OCMW kreeg de laatste jaren, steeds meer vragen van zelfstandigen. Niet alleen aanvragen voor financiële hulp, maar ook vragen om inlichtingen of doorverwijzingen...


We blijven als OCMW Gent aan de kar trekken tegen armoede

In Gent slaan ver-schillende (armoede)organisaties opnieuw de handen in elkaar om op 17 oktober een brede verzetsdag te-gen armoede te orga-niseren...


Iedereen verdient een mooie oude dag

Deze morgen was het de algemene vergadering van de seniorenraad in Gent en het startschot van de seniorenweek. Ik was er samen met schepen Coddens.


OCMW Gent blijft sociale kruideniers steunen

De twee sociale kruideniers van Gent krijgen verdere ondersteuning voor hun werking.


Financiële voordelen voor 65+

Veel 65-plussers met een laag inkomen of extra zorgnoden hebben recht op een toelage, maar weten dat niet altijd. Indien u denkt in aanmerking te komen raadpleeg de site www.ocmwgent.be/voordelen65. Elke euro waar u recht op heeft, moet u ook krijgen!OCMW-Gent wil uithuiszettingen vermijden

 

Een huurder die een huurachterstal heeft opgebouwd, doorloopt verschillende fases in een procedure. Indien er geen oplossing wordt bereikt eindigt deze huurachterstalprocedure uiteindelijk in een gerechtelijke procedure tot uithuiszetting. ‘Daarom is het zo belangrijk preventief te werken zodat een uithuiszetting vermeden kan worden’, legt OCMW-raadslid Pascal Verbeke (sp.a) uit.

 ‘Met het pilootproject huurachterstalbemiddeling op de private huurmarkt wil OCMW-Gent meer inzetten op preventie voor uithuiszetting op de private huurmarkt door een methodiek te ontwikkelen om huurachterstalbemiddeling mogelijk te maken’, vertelt Pascal Verbeke.

 Tijdens de duur van het pilootproject wil het OCMW de maatschappelijk werker woonbemiddelaar een aantal tools aanbieden om, in tandem en afstemming met de wijkwerker samen met de huurder/verhuurder, aan de slag te gaan.

 ‘Omdat we geen duidelijk zicht hebben op de omvang van de woonproblematiek op de private huurmarkt, kozen we ervoor om te starten met een pilootproject waarbij het werkingsgebied  werd afgebakend tot cliënten uit welbepaalde wijken, vult OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) aan. ‘We maakten een overzicht van het aantal gerechtelijke procedures tot uithuiszetting per wijk voor het jaar 2016 en 2017. De wijken Brugse Poort, Bloemekenswijk en Gent Noord scoorden hierbij het hoogst. Het pilootproject zal opgestart worden in samenwerking met de welzijnsbureau's Brugse Poort en Bloemekenswijk.’

 

Evaluatie van het pilootproject wordt voorzien in juni 2019.

 


Succesvolle actie 'Preventie van Schulden' wordt verdergezet

Tijdens de OCMW-raad van mei werd de subsidieovereenkomst met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW ) Oost-Vlaanderen vzw voor de actie "Preventie van Schulden" goedgekeurd. Het OCMW van Gent subsidieert CAW Oost-Vlaanderen vzw onder andere voor de actie "Preventie van Schulden". Voor de werkingsjaren 2014 tot en met 2016 kende het subsidies toe aan het CAW voor het geven van lessen aan jongeren en het ontwikkelen van lessenpakketten voor leerkrachten. De subsidieovereenkomst werd voor het werkingsjaar 2016 via een addendum naar het ondersteunen van Gentse hulpverleningsorganisaties rond budgetten schuldhulpverlening geheroriënteerd. Intussen blijft het CAW deze lessen verder geven via het regionaal samenwerkingsverband Budget In Zicht en het CAW krijgt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.

OCMW raadslid Pascal Verbeke (sp.a): “Een pak mensen lukt het maar niet schuldenvrij te blijven en nadien slagen ze er vaak niet in om deze schulden op een structurele manier terug af te bouwen. Er wordt al veel rond gedaan in onze stad, maar het kan altijd meer.”

 Met dit besluit is de sp.a-fractie ervan overtuigd dat opnieuw een stap in de goede richting gezet wordt. Met het CAW zal men de al verworven kennis en ervaring over schuldhulpverlening en budgethulpverlening bij andere organisaties overbrengen zodat men van in een vroeg stadium de gepaste hulp kan bieden aan mensen met budgetteringsproblemen of schulden.

“Dat de groep van alleenstaanden en alleenstaanden met kinderen extra aandacht in de overeenkomst krijgt, sluit aan bij de wens in het begin van deze legislatuur meer te doen voor zij die het moeilijker hebben dan anderen om de eindjes aan elkaar te knopen, vertelt Pascal. “Nogmaals, onze fractie is zeer tevreden met dit besluit.”


Uitbreiding ondersteuning in zoektocht naar betaalbare woning

Op 1 maart 2017 startte OCMW Gent met het project “Woonzoeken.” De dienst Wonen trachtte een beeld te krijgen van panden die vrijkwamen en dit naar aanleiding van de aanvraag van een zekerheidstelling door de cliënt van OCMW Gent. Midden juni 2017 breidde het project uit en werden aanvragen tot het bekomen van een huurwaarborg door een cliënt, eveneens doorgestuurd.

“Vanuit het project willen we eigenaars overtuigen om verder te verhuren aan onze doelgroep, cliënten van het Gentse OCMW,” zegt OCMW-raadslid Pascal Verbeke (sp.a). “We willen op die manier een eigenaarsbestand opbouwen en onderhouden om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het nijpend tekort betaalbare woningen in Gent. Daarnaast willen we ondersteuning bieden aan de cliënt die het pand verlaat door te vermijden dat dubbele huishuur moet betaald worden.

De term ‘woonzoeken’ heeft gaandeweg inhoud gekregen en omvat twee projecten: het project “Woonzoeken, zekerheidstelling/huurwaarborg” en het project ‘op zoek naar een (t)huis.’

‘Deze twee, aanvankelijk van elkaar losstaande projecten, worden in de praktijk sedert eind 2017 aan elkaar gekoppeld,’ vult OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) aan. ’De woonzoeker die werd aangesteld voor het project ‘Woonzoeken’ werd eveneens ingeschakeld voor het focusproject ‘methodiek: op zoek naar een (t)huis’. ‘We kunnen deze twee projecten niet los van elkaar zien. Ze haken perfect op elkaar in.’